Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών»

14/9/2020

O Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ 
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών 
  • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων

συναφείς με το αντικείμενο της Πράξης, οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης και έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως δικαιούχοι για την υποβολή πρότασης έργων (πράξης), μεμονωμένα ή και σε σύμπραξη προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2, 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων φορέας πρέπει να ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής εμβέλειας.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/9/2020