Νέα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας»

24/9/2020

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών πολιτικών Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα) αναλαμβάνει την υλοποίηση της πράξης:

«Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης σε 5.000 άνεργες γυναίκες, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με στόχο τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας. Μέσω της δράσης θα αναπτυχθούν εξατομικευμένα σχέδια ολοκληρωμένης παρέμβασης, με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ωφελούμενων, τα οποία θα προσφέρουν, ανάλογα με την περίπτωση:

 1. τις δεξιότητες που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην απασχόληση βάσει των σύγχρονων αναγκών της ελληνικής αγοράς εργασίας,
 2. την επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται για την επιτυχή και άμεση μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας,
 3. τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια και τους πόρους για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των αναγκών της αγοράς.

Ωφελούμενες της δράσης είναι 5.000 άνεργες γυναίκες, εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας από 18 έως 29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και ειδικά:

 1. ωφελούμενες με χαμηλά τυπικά προσόντα, που ως τέτοιες νοούνται όλες όσες έχουν αποφοιτήσει μέχρι και από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
 2. ωφελούμενες που είτε έχουν ολοκληρώσει προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ), είτε είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Η δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική
 • Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων άνεργων γυναικών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης
 • Εξειδικευμένη Συμβουλευτική
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης
 • Εκπόνηση Business Plan και export action plan για την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 20.722.600,00 €.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το οικονομικό αντικείμενο της λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/9/2020