Νέα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο πράξεων επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στον αγροδιατροφικό κλάδο

12/10/2020

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών πολιτικών Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα) αναλαμβάνει την υλοποίηση των πράξεων:

 1. Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο», 
 2. Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο»

Οι προαναφερόμενες πράξεις, με όρους ολοκληρωμένης παρέμβασης με εξατομικευμένη προσέγγιση, εστιάζεται στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης στην αγορά εργασίας για ανέργους, απόφοιτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ και αφορά την εξειδικευμένη ανάπτυξη και ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων στον άνω κλάδο για την αναβάθμιση των επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχηση των προσφερόμενων δεξιοτήτων με τις νέες αναπτυξιακές ανάγκες. Οι πράξεις υποστηρίζουν δράσεις που σχετίζονται με έναν από τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, με απώτερο σκοπό την τόνωση της εξωστρέφειας και την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό.

Όσον αφορά στην 1η πράξη ανωτέρω:

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων άνω των 30 ετών, μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης επαγγελματικών δεξιοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο, έναν από τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι 3.000 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 30 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Τα προγράμματα σπουδών θα καταρτιστούν βάσει των αναγκών της τοπικής και περιφερειακής αγοράς εργασίας και μετά από συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Η πράξη περιλαμβάνει:

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική σε δύο φάσεις
 • Κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες (διάρκειας 100-140 ωρών)
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
 • Πρακτική Άσκηση (διάρκειας 330-370 ωρών)

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», και 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», Ειδικός Στόχος 8.1.1.1.10.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 12.082.420,00 €.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το οικονομικό αντικείμενο της λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Όσον αφορά στην 2η πράξη ανωτέρω:

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία μιας δομημένης πορείας εισόδου ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων ηλικίας έως 29 ετών, μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης επαγγελματικών δεξιοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο, έναν από τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι 3.000 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

Τα προγράμματα σπουδών θα καταρτιστούν βάσει των αναγκών της τοπικής και περιφερειακής αγοράς εργασίας και μετά από συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Η πράξη περιλαμβάνει:

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική σε δύο φάσεις
 • Κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες (διάρκειας 100-140 ωρών)
 • Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
 • Πρακτική Άσκηση (διάρκειας 330-370 ωρών)

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων-ΠΑΝ) και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ», Ειδικός Στόχος 8iiΥ.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 12.082.420,00 €.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και το οικονομικό αντικείμενο της λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Φορέας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/10/2020