Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων ΣΕΚ

27/10/2020

Τα απαιτούμενα από τους υποψήφιους αναδόχους δικαιολογητικά και γενικά αναλυτικές πληροφορίες για τα τεκμήρια κάλυψης των επιμέρους προδιαγραφών που προβλέπονται από την αρ. 79732 εγκύκλιο της 27/7/2020 με τίτλο "Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων ΣΕΚ" και από τις διευκρινιστικές οδηγίες της αρ. 102768-1/10/2020 σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου, θα περιγράφονται στις επικείμενες προσκλήσεις/προκηρύξεις των Δικαιούχων των έργων ΣΕΚ. Τυχόν επιπλέον διευκρινιστικά ερωτήματα από μέρους υποψηφίων αναδόχων ή από άλλους ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους θα πρέπει να απευθύνονται στους Δικαιούχους μετά την έκδοση των ως άνω προσκλήσεων/προκηρύξεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/11/2020