Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση αποφυλακισθέντων νέων έως 29 ετών

8/12/2020

Η δράση στοχεύει στην εργασιακή ένταξη και ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση 1.850 νέων αποφυλακισθέντων, ηλικίας έως 29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Η δράση περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενεργειών κατάρτισης – πιστοποίησης και συνοδευτικών και υποστηρικτικών ενεργειών που συμβάλλουν στην υπέρβαση του αποκλεισμού των ωφελούμενων και θέτουν τη βάση για τη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης μετά την αποφυλάκιση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 26/1/2021