Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για συμμετοχή και υποστήριξη των νέων ηλικίας 18-25 ετών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για την Νεολαία»

1/2/2022

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών πολιτικών Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα) αναλαμβάνει την υλοποίηση της πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τον εντοπισμό, ευαισθητοποίηση για συμμετοχή και υποστήριξη των νέων ηλικίας 18-25 ετών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για την Νεολαία» σε επίπεδο Δήμου και τοπικής κοινωνίας».

Η δράση έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό, ευαισθητοποίηση και υποστήριξη σε επίπεδο Δήμου και τοπικής κοινωνίας των νέων ηλικίας 18-25 ετών εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Ειδικότερα, η δράση διακρίνεται σε 4 επιμέρους υποδράσεις:

  • Εντοπισμός και καταγραφή της ομάδας στόχου, σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας.
  • Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Ψηφιακό Αποθετήριο
  • Πιλοτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για 2.800 άτομα από 18-25 ετών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2022