Νέα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την υποστήριξη των νέων ηλικίας 18-29 ετών στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης “Εγγύηση για την Νεολαία”

16/3/2022

Στήριξη σε κατ' ελάχιστον 12.000 νέους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων), μέσω δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, προώθησης στην απασχόληση, προώθησης στην απόκτηση εργασιακή εμπειρίας ("on the job training") καθώς και προώθησης στην αυτοαπασχόληση.

Η στόχευση των δράσεων αφορά τρεις τομείς: ψηφιακά επαγγέλματα, ενέργεια, τεχνικά επαγγέλματα. Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης παρέμβασης συνίσταται σε ενέργειες που περιλαμβάνουν δύο Στάδια:

 • Στάδιο Α’:
  • Παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού 
  • Παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας» θεωρητικής κατάρτισης (αφορά στην απόκτηση softskills) 
  • Πιστοποίηση των ωφελουμένων και

 • Στάδιο Β’:Επιλογή της κατάλληλης «διαδρομής» για κάθε ωφελούμενο της Δράσης, ανάμεσα σε τέσσερις προτεινόμενες «διαδρομές»:
  • Διαδρομή Νο1 - Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση:Πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Διαδρομή Νο2 - Προώθηση στην απασχόληση:Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Θ.Ε.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Διαδρομή Νο3 - Aπόκτηση εργασιακής εμπειρίας (on the job training):Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση on the job training και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Διαδρομή Νο4 - Προώθηση στην αυτοαπασχόληση: Mentoring και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο των υλοποιούμενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Ε.Ε.) που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Επίσης, περιλαμβάνει πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/3/2022