Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών

Έχουν λήξει

Παροχή σε κατ’ ελάχιστον 7.400 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος, απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών εξατομικευμένης υποστήριξης, με γνώμονα τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά και προσόντα των ωφελουμένων, σε συνάρτηση με την ύπαρξη ή μη προγενέστερης επαγγελματικής εμπειρίας σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές ή τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, καθώς και το χρόνο παραμονής εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η δράση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους ενέργειες:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής. Μέσω των υπηρεσιών αυτών προβλέπονται ατομικές ή/και ομαδικές συνεδρίες, με στόχο την υποβοήθηση του ατόμου στον (επανα)σχεδιασμό της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται η φυσιογνωμία (προφίλ) των ωφελουμένων και διερευνώνται οι ανάγκες, δυνατότητες και δεξιότητές τους, που εφάπτονται με ζητήματα (επαν)ένταξης στην αγορά εργασίας. Η περιγραφή των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σαφής και αναλυτική και ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών συγκεκριμένος.

  • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα επιλεγμένων τομέων έξυπνης εξειδίκευσης (π.χ. ενέργεια, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, ΤΠΕ, υγεία, υλικά/κατασκευές), εξαιρουμένων των ειδικοτήτων των κλάδων του λιανικού εμπορίου και του αγροδιατροφικού κλάδου. Το μίγμα ωρών θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα προκύψει ανάλογα με την ειδικότητα και τις εκροές της εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενεργειών και εργαλείων εξειδικευμένης σύζευξης (matching) που θα ανατροφοδοτηθούν από τη συμβουλευτική διεργασία και τη θεωρητική κατάρτιση.

  • Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν πιστοποίηση, από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει κατόπιν διαδικασίας Ανοικτής Πρόσκλησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου αυτός πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και σε περίπτωση σύμπραξης κάθε συμπράττων φορέας πρέπει να ανήκει στις ανωτέρω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων και ένας τουλάχιστον εξ αυτών να είναι εθνικής εμβέλειας. Από τον καταστατικό σκοπό τον φορέων πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο φορέας είναι εθνικής εμβέλειας και έχει συνάφεια με το αντικείμενο της πράξης.

Προϋπολογισμός

€ 43.988.144

Περίοδος υποβολής

από 18/11/2020 έως 28/12/2020

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» στη διεύθυνση KΟΡΑΗ 4, ΑΘΗΝΑ 105 64, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271305
Φαξ
210 5271167

Ιωάννα Νύκτα

210 5271113
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/12/2020