Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση αποφυλακισθέντων νέων έως 29 ετών

Έχουν λήξει

Εργασιακή ένταξη και ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση 1.850 νέων αποφυλακισθέντων, ηλικίας έως 29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. 

Η δράση περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενεργειών, όπως:

1. Επαγγελματική συμβουλευτική (4 συνεδρίες). Περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση Ατομικού Σχεδίου Δράσης, τον εντοπισμό ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προτιμήσεων και πιθανών σχετικών ελλειμμάτων του ωφελούμενου στο πλαίσιο του επαγγέλματος/ειδικότητας, την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης, υποστηρικτικών υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης, τεχνικών εξεύρεσης εργασίας, προετοιμασίας και ομαλής ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

2. Θεωρητική κατάρτιση. Η διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης ορίζεται σε: α) 120 ώρες για Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και Οριζόντιες δεξιότητες και β) 140 ώρες για Εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες (ενδεικτικά: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων, Επισιτιστικός τομέας (σερβιτόρος - τραπεζοκόμος), Εργασίες καθαρισμού, Χειρισμός μηχανημάτων έργων).

3. Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

4. Πρακτική Άσκηση που θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας ή και σε εργαστήρια με διάρκεια 180 ώρες. Στις περιπτώσεις που η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης δεν δύναται να γίνει σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, θα πραγματοποιηθεί σε φορείς του δημόσιου ή και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

5. Δράση δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης. Προκειμένου να παρέχουν οι επιχειρήσεις θέσεις πρακτικής άσκησης θεωρείται απαραίτητο να προηγηθούν δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων για παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης στην ομάδα στόχο της δράσης. 

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Κατηγορία δικαιούχων

Εκπαιδευτικά - Ερευνητικά ιδρύματα

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

Κοινωνικοπρονοιακούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συναφείς με το αντικείμενο της πράξης, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ως καταστατικό σκοπό την επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε κοινωνικο-προνοιακά θέματα και την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων για την κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και να διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, για την υποβολή δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μεμονωμένα ή και σε ένωση, ως συμπράττοντες φορείς της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ.

Προϋπολογισμός

€ 8.625.636

Περίοδος υποβολής

από 8/12/2020 έως 23/12/2020 (ώρα 17:00)

Οι δηλώσεις των υποψηφίων Συμπραττόντων φορέων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ apko-yp2@mou.gr.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (2ος, 3ος, 4ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271305
Φαξ
210 5271167

Νικόλαος Χαρτσιάς

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/12/2020