Ενδιάμεσος Φορέας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας


Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ δύναται να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Τομεακού ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής  του εν λόγω ΕΠ ως ΕΦ Διαχείρισης, στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας, απασχόλησης και κατάρτισης.
Δύναται επίσης να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους Περιφερειακού ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της ΔΑ των εν λόγω ΕΠ για πράξεις κρατικών ενισχύσεων ως ΕΦ Διαχείρισης, στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας, απασχόλησης και κατάρτισης.


Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας:
1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών και μη Κρατικών Ενισχύσεων,
2. του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, και
3. του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 για τη διαχείριση Πράξεων  των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 9.ν.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης αφορούν στον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εξειδίκευση,  την προετοιμασία και τη διαχείριση δράσεων κρατικών και μη κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, προετοιμάζει και εκδίδει τις προσκλήσεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους, διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις και διασφαλίζει τη συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες της αρμοδιότητάς του.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04/06/2020