Ποια είναι η ΑπΚΟ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύντομη παρουσίαση

Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» δημιουργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 6α του άρθρου 18 του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου, μια Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ είναι υπεύθυνη να υποστηρίζει το Υπουργείο και τα εποπτευόμενα του όργανα ώστε να αποτυπώνουν, ιεραρχούν και εξειδικεύουν τις ανάγκες σε όλους τους τομείς πολιτικής του σχετικού Υπουργείου και να ενισχύουν τη διοικητική του ικανότητα.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. 58994/04.06.2019, ΦΕΚ 2343/Β/18.06.2019) ορίζονται οι ακριβείς αρμοδιότητες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, του Τομέα Απασχόλησης και της Κοινωνικής Οικονομίας, ως εξής: «.... Υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ανάληψη, την ιεράρχηση και την εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» και «Κοινωνική Οικονομία», υποστηρίζει τη διοικητική ικανότητα του Υπουργείου σε σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα Ε.Π. και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνη για:

  • Σχεδιασμό ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας,
  • Προγραμματισμό, εξειδίκευση, προετοιμασία και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ ή/και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
  • Συντονισμό και διαχείριση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περίοδο 2014-2020
  • Σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση οποιασδήποτε δράσης ή/και προγράμματος, δράσεων ή/και έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους στους τομείς της ενεργού πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/02/2020