Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Τίτλος  :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (CPV: 90911200-8)
Ημ/νία Δημοσίευσης  :  27/9/2021
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής  :  15/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
Προϋπολογισμός  :  Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Διάρκεια Σύμβασης  :  14 μήνες
Σχετικά Έγγραφα  : 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/09/2021