Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού

15/6/2022

Στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού», Κωδικός ΟΠΣ 5073549, με δικαιούχο το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) αναρτήθηκε σχετική πρόσκληση  προς ωφελούμενους, η οποία είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Σύνδεσμος αίτησης ωφελουμένων:

https://digitaltraining04.insete.gr/

 

Σύνδεσμος Πρόσκλησης ιστοσελίδας του Δικαιούχου:

https://insete.gr/blog_news/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-11/

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/6/2022