Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας»

Έχουν λήξει

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Εφαρμογής Δράσεων Ενεργητικών πολιτικών Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως σήμερα) αναλαμβάνει την υλοποίηση της πράξης:

«Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας»

Αντικείμενο της δράσης, είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 4.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων νέων ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Τουριστική Βιομηχανία, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι διεθνείς καταναλωτικές συμπεριφορές, οι κοινωνικο - πολιτικο -οικονομικές εξελίξεις στις χώρες προέλευσης και προορισμού και οι αλλαγές του τρόπου και της ποιότητας ζωής των τουριστών.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο στόχος της Δράσης είναι να συμβάλλει θετικά στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων, μέσω:

 • της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, σε σύγχρονα αντικείμενα, που είναι σε άμεση συνάρτηση με την αναγνώριση και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, την χρήση ψηφιακών εργαλείων, την κατανόηση των διατροφικών προτύπων, τη χρήση νέων τεχνικών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος, και τις νέες τάσεις της τουριστικής αγοράς,
 • της εξοικείωσης τους με το εργασιακό περιβάλλον, καθώς και με τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη και το συνεχή εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας.
 • της βελτίωσης της εργασιακής τους κατάστασης,
 • της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησής τους σε ειδικότητες της τουριστικής βιομηχανίας.

Η Δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

 1. Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών - επαγγελματικής συμβουλευτικής, στους ωφελούμενους.
 2. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης. Η ενέργεια αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 140 ωρών.
 3. Πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας 260 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο μητρώο επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης.
 4. Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
 5. Συντονισμό της Πράξης και δημοσιότητα.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 17.000.000,00 €.

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

Δυνητικοί Συμπραττόντες Φορείς είναι:

 • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
 • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις μέλη αυτών
 • ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων

συναφείς με το αντικείμενο της πράξης και την Τουριστική Βιομηχανία και οι οποίοι διαθέτουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίησή της.

Προϋπολογισμός

€ 17.000.000

Περίοδος υποβολής

από 3/11/2020 έως 18/11/2020

Οι δηλώσεις των υποψηφίων Συμπραττόντων φορέων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ apko-yp2@mou.gr. Επισημαίνεται ότι η δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και σε περίπτωση Ένωσης Φορέων από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή της Ένωσης. Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας δήλωσης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής. Η δήλωση εξετάζεται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4 (3ος όροφος), 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271100
Φαξ
210 5271167

Ράνια Πολυγένη

210 5271103
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/11/2020